გაფართოებული ძებნა

ძებმის ფუნქციის გამოყენების რამოდენიმე მაგალითი:

თუ ძებნის ფორმაში შევიყვანთ ფრაზას this and that, ნაჩვენები იქნება ელემენტები, რომლებიც შეიცავენ ორივეს, სიტყვას "this" და სიტყვას "that".

თუ ძებნის ფორმაში შევიყვანთ ფრაზას this not that, ნაჩვენები იქნება ელემენტები, რომლებიც შეიცავენ სიტყვას "this", მაგრამ არ შეიცავენ სიტყვას "that".

თუ ძებნის ფორმაში შევიყვანთ ფრაზას this or that, ნაჩვენები იქნება ელემენტები, რომლებიც შეიცავენ ან "this" სიტყვას ან "that" სიტყვას.

ძებბის შედეგები შეგვიძლია შევზღუდოთ ფილტრების სხვადასხვა კრიტერიუმების გამოყენების საშუალებით.

Latest News